Công văn v/v chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Duy Xuyên