Công văn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017". Vui lòng xe, file tại đây.