Công văn về việc ký hợp đồng kiểm toán 2017

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Công văn v/v ký hợp đồng kiểm toán 2017". Vui lòng xem file tại đây.