Công bố thông tin:Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan tới cổ đông nội bộ

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan tới cổ đông nội bộ". Vui lòng tải file tại đây.