Công bố thông tin: Thông báo giao dịch cổ phiếu cho người có liên quan đến cổ đông nội bộ

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Thông báo giao dịch cổ phiếu cho người có liên quan đến cổ đông nội bộ". Vui lòng tải file tại đây.