Cán bộ chủ chốt

Hội đồng quản trị

Ông: Lê Trường Kỹ
Chức vụ :
Chủ tịch HĐQT
Chuyên môn khác:
Quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng
Bà: Huỳnh Phước Huyền Vy
Chức vụ :
Phó Chủ tịch HĐQT
Chuyên môn khác:
Quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Ông: Đặng Tiến Đức
Chức vụ :
Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT
Chuyên môn khác:
Quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng

Ban điều hành công ty

Ông: Đặng Tiến Đức
Chức vụ:
Tổng giám đốc
Chuyên môn khác:
Quản trị kinh doanh – Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng
Ông: Nguyễn Văn Triều
Chức vụ:
Phó Tổng giám đốc
Chuyên môn khác:
Quản trị kinh doanh Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí
Bà: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ:
Phó Tổng giám đốc
Chuyên môn khác:
Quản trị kinh doanh Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Ông: Trần Kim Hoàng
Chức vụ:
Trưởng phòng kinh doanh
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Ông: Đặng Ngọc Nhơn
Chức vụ:
Trưởng phòng kỹ thuật
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư vật liệu
Ông: Trần Văn Trọng
Chức vụ:
Trưởng phòng Quản lý thiết bị
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí
Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụ:
Trưởng phòng vật tư
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân ngoại ngữ
Ông: Nguyễn Thuận
Chức vụ:
Trưởng trạm Bêtông DINCO Thanh Vinh
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Ông: Lê Văn Liêm
Chức vụ:
Trưởng trạm Bêtông DINCO Chu Lai
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng
Ông: Phan Ngọc Anh
Chức vụ:
Trưởng trạm Bêtông DINCO Cẩm Lệ
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ khí