Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015". Vui lòng xem file tại đây.