Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng xem file tại đây.