Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014". Vui lòng xem file tại đây