Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm

Công ty CP Pacific DINCO xin trân trọng công bố "Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm". Vui lòng tải file tại đây.