Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

Công ty CP Pacific Dinco trân trọng công bố thông tin "Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức". Vui lòng xem tại đây