Tin tức cổ đông

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019
- Công văn v/v chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Duy Xuyên
- Công văn v/v ký hợp đồng kiểm toán.
- Giấy chứng nhận ĐKKD của chi nhánh Công ty CP Pacific DINCO tại Quảng Ngãi
- Quyết định v/v thành lập chi nhánh Công ty CP Pacific DINCO tại Quảng Ngãi
- Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019- Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019- Báo cáo tài chính riêng bán
- Công văn v/v gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý I/2019
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo thường niên năm 2018