Tin tức cổ đông

- Audited Financial Statements 2018 -first quarter- Consolidated Audited Financial Statements 2018 -first quarter- Audited Financial Statements 2018 -second quarter-
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 2018.
- Báo cáo quản trị năm 2018.
- Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
- Công văn hủy Thông báo số 655/2018/TB-PDB
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2018
- Báo cáo danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018.
- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018
- Công văn công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2018. Vui lòng xem file tại đây.