Key Personnels

Hội đồng quản trị

Mr: Le Truong Ky
Chức vụ :
Chairman of B.O.D
Chuyên môn khác:
Business Administration Course-certified by Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia, USA
Trình độ chuyên môn:
Industrial and Civil Engineer- Da Nang University of Technology
Mrs: Huynh Phuoc Huyen Vy
Chức vụ :
Vice Chairwoman of B.O.D
Chuyên môn khác:
Business Administration Course-certified by Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia, USA
Trình độ chuyên môn:
Bachelor of Economics- Da Nang University of Economics
Mr: Dang Tien Duc
Chức vụ :
General Director-Member of the Board of Management
Chuyên môn khác:
Business Administration Course-certified by Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia, USA
Trình độ chuyên môn:
Civil Engineer

Ban điều hành công ty

Mr: Dang Tien Duc
Chức vụ:
General Director-Member of the Board of Management
Chuyên môn khác:
Business Administration Course-certified by Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia, USA
Trình độ chuyên môn:
Civil Engineer
Mr: Nguyen Van Trieu
Chức vụ:
Deputy General Director
Chuyên môn khác:
Personnel Management Course-certified by Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia, USA
Trình độ chuyên môn:
Mechanical Engineer
Mrs: Nguyen Thi Thao
Chức vụ:
Deputy General Director
Chuyên môn khác:
Human Administration Course-certified by Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia, USA
Trình độ chuyên môn:
Bachelor of Economics- Da Nang University of Economics
Mr: Tran Kim Hoang
Chức vụ:
Head of Sales Department
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Bachelor of Economics- Da Nang University of Economics
Mr : Dang Ngoc Nhon
Chức vụ:
Head of Technical Department
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Material Handling Engineer
Mr: Tran Van Trong
Chức vụ:
Head of Equipment Management
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Mechanical Engineer
Mrs: Nguyen Thi Thu Trang
Chức vụ:
Head of Material Department
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Bachelor of Foreign Language
Mr: Nguyen Thuan
Chức vụ:
Manager of DINCO Thanh Vinh Batching Plant
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Bridge and Road Engineer
Mr: Le Van Liem
Chức vụ:
Manager of DINCO Chu Lai Batching Plant
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Civil Engineer
Mr: Phan Ngoc Anh
Chức vụ:
Manager of DINCO Cam Le Batching Plant
Chuyên môn khác:
Trình độ chuyên môn:
Mechanical Engineer